« Revista ASLRQ
 
 VASILE FLUTUREL - O CRONICĂ DRAMATICĂ A DESTINULUI ROMÂNILOR BASARABENI
 
 
"Un popor care nui cunoaște trecutul e condamnat să-l repete".
                                                                                                         (Nicolae Iorga)
 
 
Apărută în excelente condiții grafice la Editura “Unu” din Chișinău, în 2020, cartea Profesorul Ștefan Sevastian Bulat. In memoriam, de Eugenia Bulat, se constituie într-un omagiu binemeritat adus unui diligent slujitor al școlii basarabene postbelice. Apariția ei este o împlinire a unei vechi promisiuni a autoarei (“visul vag al fragedei mele tinereți”): “Cândva voi scrie neapărat despre neprețuitul meu profesor de Limba Română, Ștefan Sevastian Bulat”.
Un motto inspirat ales din cugetările eminesciene (”Ceea ce scrie un profesor pe tabla vieții nu poate fi niciodată șters.”) și un succint dar dens Argument prefațează acest volum structurat pe șase capitole bine articulate, având titluri sugestive urmate de un “Epilog”, un consistent “Album fotografic” (binevenită completare la bogata serie de imagini presărate pe parcursul întregului volum) și un inedit “Post scriptum” - relatare despre “gratificarea post mortem (de către Mitropolia Basarabiei, n.n.) a 6 personalități emblematice pentru comunitate (Sadova, n.n.) în ultima sută de ani”, profesorul Ștefan Sevastian Bulat figurând printre acestea.[1]
Gh. Tomozei, semnatar al unor pertinente evocări despre Eminescu și Labiș,  marcat profund de  tragedia ce s-a abătut în anul 79 d. Hr. asupra orașului de la poalelele Vezuviului (unde poetul ajunge în anii ‘80), afirmă într-un jurnal al său de călătorie că “vizita la Pompei e o vizită într-o rană”. Vizită într-o rană, rana “așchiei de țară” (vorba regretatului Nicolae Dabija) dintre Prut si Nistru, se dovedește a fi și volumul omagial al Eugeniei Bulat, asupra căruia ne-am aplecat cu răbdare și interes, așa cum merită o apariție editorială ca aceasta, extrem de densă, scrisă cu sufletul, pe baza unui profund sentiment de recunoștință, și elaborată după o acribioasă colectare de material probator.
O încercare de alinare a acestei răni sunt cutremurătoarele pagini ale acestui volum ce  exprimă omagiul adus, pe de o parte, fostului dascăl de românească limbă, profesorul Ștefan Sevastian Bulat, cel datorită căruia autoarea însăși a urmat studii filologice și, pe de alta, tuturor românilor basarabeni care au avut de suferit în urma includerii teritoriului românesc dintre Prut si Nistru în imperiul  roșu de la Răsărit, după cea de-a doua conflagrație mondială.
“Păşiţi încet, cu grijă tăcută, feţii mei, / Să nu-i călcaţi nici umbra, nici florile de tei”. Așa îi îndemna Tudor Arghezi pe cititori să se apropie de geniala creație eminesciană și acest îndemn ne-ar putea fi de folos în încercarea noastră de a înțelege la adevăratele dimensiuni calvarul sutelor, miilor de români basarabeni pentru care înfometarea provocată, persecutarea, deportarea, dezmembrarea familiilor, aflarea șfârșitului la mii de kilometri de vatra natală au fost realități palpabile.
Am avut si avem ferma cnvingere că, pentru a ne putea pronunța avizat asupra destinului Basarabiei (pe axa existențială trecut-prezent-viitor), a trăitorilor pe aceste meleaguri, trebuie să ne edificăm cât mai bine cu putință asupra realităților istorice specifice acestui colț de Țară înstrăinat datorită convulsiilor Istoriei. Cartea Eugeniei Bulat este una ce vine din plin în ajutorul tuturor celor dornici de a-și spori informațiile în domeniu, constituindu-se într-o cronică a suferinței și dârzeniei, a deznădejdii și speranței, a întunericului și luminii abia zărite la capătul unui tunel imaginat ca un drum al purificării prin perseverență, omenie și credință.
Credem cu tărie că lectura acestei cărți trebuie făcută neapărat printr-o grilă specială, aceea a unei înțelegeri bazate pe cunoașterea de la sursă a genocidului săvârșit la mijloc de secol XX asupra unei populații pașnice care nu avea altă vină decât aceea de a aparține Neamului Românesc ori / și (pentru o parte a ei) aceea de a fi agonisit, prin trudă și chibzuință, bunuri materiale mai consistente. Ne ajută în acest proces martori oculari, supraviețuitori ai tragicului fenomen ori urmași ai lor, prezenți în paginile acestei cărți ce aduce în fața cititorului scene de un dramatism de-a dreptul șocant.
Integrând biografia omagiatului (profesorul Ștefan Sevastian Bulat, a cărei elevă a fost autoarea în Sadova natală) în pagina de istorie basarabeană a celei de-a doua jumătăți a secolului trecut, Eugenia Bulat realizează, de fapt, o amplă cronică a “Rezistenței Naționale din Basarabia anilor ‘60-70”, după cum însăși apreciază.
Figura centrală a cărții (“carte-muzeu”, după cum atât de frumos o denumește autoarea) este, se înțelege, cel căruia îi este dedicată (o primă dovadă, sintagma “in memoriam” din titlu) și al cărui destin îl urmărește da capo al fine. Scăpat ca prin minune de urgia prigoanei și a deportărilor din vara anului 1949, care i-au răpit părinții (tatăl, decedat la scurt timp după ieșirea din detenția la care a fost supus pentru neplata impozitelor și mama, deportată în Siberia fiindcă figura pe lista chiaburilor, a oamenilor cu stare din sat), tânărul învățător Ștefan Sevastian Bulat își începe cariera didactică la Gălești și și-o continuă și încheie la Sadova, unde-și are și locul de veșnică odihnă.
Faptul că, din cauza originii sale sociale, s-a aflat în permanență sub supravegherea autorităților nu l-a împiedicat pe Profesor să sădească în sufletele învățăceilor săi dragostea pentru Limba Română, pentru istoria Neamului Românesc, pentru valorile lui supreme, între care Eminescu și creația sa ocupau primul loc. “Dar, accentuez”, spune Eugenia Bulat în capitolul «Țara în lumina Luceafărului», “Marea Simfonie a Limbii Române a început în viața noastră de elev, precum și în viața poporului român, cu opera marelui Eminescu. Profesorul nostru ne-a amalgamat cu Eminescu prin tot ce a găsit cu putință: prin orele de curs, prin atenția ce-o acorda celor mai buni dintre noi, prin frumoasa nebunie de a înscena poemul Luceafărul etc […] Era, cu adevărat, spectacolul cel mare al Poeziei, pentru că profesorul nostru știa cum să citească un vers, cum să-l aducă la conștiința noastră, cum să ne provoace.”
Această carte este deopotrivă un jurnal intim și un volum evocator. Îndrăgostită de Eminescu, pe care, copil și adolescent fiind, autoarea îl vede întruchipat în tânărul bibliotecar din Sadova natală (cel “care a trecut ca o cometă prin viața noastră de adolescenți cititori”) și-i descoperă opera prin Profesorul ei de Limba Română. Eugenia Bulat ne poartă prin lumea copilăriei și adolescenței ei, făcându-ne volens, nolens martori ai aventurii cunoașterii pe care o parcurge copilul născut “într-o casă fără cărți” și pe care lectura o ajută să trăiască și într-o altă lume decât cea reală, lume ce i se relevă prin intermediul paginii tipărite și care era una scăldată într-o lumină aparte. De altfel, și intrarea în viața ei a Profesorului se face sub auspiciile unei miraculoase aure fotonice : “Curând aveam să cunosc un om care avea să amplifice lumina, să-mi dea cu deplinătate demnitatea de care aveam nevoie […] Lumina acelui om avea să fortifice și să închege cioburile de lumină ce le acumulasem latent și cu frică până atunci, iar el urma să-mi devină părinte spiritual. Era Ștefan Sevastian Bulat.”
Portretul Profesorului se încheagă atât din mărturisirile autoarei (capitolul intitulat “Profesorul”), din “Caietele profesorului” (titlul celui de-al doilea capitol al cărții, cuprinzând însemnări din anii studenției, scrisori, texte folclorice), cât și din interviurile luate membrilor familiei, unor foști elevi (unii ajunși intelectuali de prestigiu) ori colegi de cancelarie, interviuri care se întind pe trei din cele șase capitole ale cărții (“El era al meu și nu-l puteam împărți cu nimeni”, “El a mers pe calea umanismului”, “Noi aveam nevoie de modele și le-am avut”).
Imaginii fizice din memoria fostei eleve (“Avea o frunte înaltă, luminoasă, o ținută mereu distinsă, mereu proaspăt, mereu la cravată”) i se suprapune cea morală. “Pentru absoluta majoritate a elevilor, Stepan Sevastianovici Bulat era un profesor exigent, dar cu dreptate. Era întruchiparea bucuriei orelor de la școală. Personal, atunci când știam că urmează Limba și Literatura Română, îmi cânta sufletul ca înainte de o mare sărbătoare”, spune autoarea în una din paginile unde îi creionează portretul. Era omul care, continuă Eugenia Bulat, “nu avea nevoie de nimic în plus ca să se facă iubit: mereu omenos, echilibrat și înțelept […] aducându-ne mereu în clasă bucuria caietelor controlate și a temelor explicate cu har”.
Un excelent portret moral îi schițează și fostul elev, prof. univ. dr. Boris Boguș: “Nouă, cu adevărat, ne-a mers în viață avându-l pe Stepan Sevastianovici Bulat drept profesor, fiindcă, prin accesul lui la subconștientul nostru, noi am fost, de copii, ancorați la românism” [...] Ancorarea noastră la românism, în timpuri când noi mai scriam cu grafie chirilică, a fost făcută într-un mod foarte delicat și subtil […] Profesorul Bulat ne-a așezat pe palierul demnității, a umanismului, prin propriile sale calități, prin faptul că el însuși era lipsit de cele 4 trăsături distructive ale firii umane: invidia, gelozia, furia și ura. El a fost lipsit de toate acestea, lipsit cu desăvârșire. Pășind cu demnitate prin suferință, prin dramatismul situației familiei sale, el și-a asumat cu verticalitate propriul trecut și nu a alunecat pe panta urii și a furiei, a tot ceea ce provoacă întuneric.”
Văzut și de alții, Profesorul “era om subțire, rafinat” și “se simțea tare bine între copii”(Valeriu Bulat, fiu), “se bucura de un respect mare în sat”[…] avea o frunte înaltă, luminată, nu se puteau speria copiii de el” (Veronica, fiică), “se apropia de orice lucru în mod creativ” […] “cred că jumătate din sat a învățat de la dânsul arta fotografică” (Elena Bulat, fiică), “a fost un creator și un stăpân de univers” (Marin Bulat, nepot), un om de o hărnicie exemplară: “Nu l-am văzut niciodată stând degeaba, odihnindu-se sau uitându-se pur si simplu la televizor” (Doina Ferenț, nepoată), un pedagog care “dezvolta în noi nu doar latura spirituală, ci și varii deprinderi de viață, foarte necesare” (ing. Valentina Buju Găină), un dascăl care “a plantat în noi dragostea pentru limba maternă” (ing. Petru Eghenie), un om pentru care “școala… era o sărbătoare și așa făcea să fie și lecțiile pentru noi” (ed. Nadia Gorbuleac), un “om de o inteligență rară, cu un har pedagogic aparte, care atrăgea spre sine sufletele gingașe și pure ale elevilor, asemenea unui magnet” (dr. Gh. Gaberi), “o personalitate puternică, care a îmbinat armonios inteligența, sapiența cu omenia și bunul simț” (prof. Iulia Iasinschi), un “model de comportament, de cumsecădenie și înțelepciune, de iubire de Neam și de Țară, dar și un erudit profesor” (prof. Luiza Arhip), “o personalitate marcantă pentru noi toți – foștii lui elevi, pentru membrii corpului profesoral de ieri și de azi ai școlii din Sadova, pentru întreaga comunitate, dar, poate, și pentru întreaga pedagogie din Republica Moldova” (înv. Viorica Cozma), un slujitor al școlii care “s-a dedicat profesiei de pedagog până la sacrificiu” (ing. Ana Gangură), “o călăuză, un model – omul care m-a învățăt să fiu Om” (regretata prof. Nadia Bolea, citată de soțul ei, prof. Tudor Bolea), “un om de o cumsecădenie și de o modestie exemplară” (prof. Gh. Vulpe).
Educația primită de la dascălul atât de venerat a dat roade în formarea personalității autoarei, ajunsă ea însăși în postura de pedagog, de formator de conștiințe, ca profesor la școala din Sadova. Devenită membră a Frontului Popular, din această poziție și-a modelat discipolii în spiritul cunoașterii istoriei adevărate a Neamului și a Țării, a redescoperirii alfabetului latin, a trezirii conștiinței naționale. Îi duce pe elevi la mănăstirea ștefaniană de la Căpriana și la Cetatea Albă, organizează “manifestări culturale în ideea de a deștepta lumea amorțită de propaganda sovietică”, marchează “jubileul de 50 de ani ai poetului Dumitru Matcovschi”, aflat atunci în spital, după un tragic eveniment rutier pus la cale de cei care se împotriveau procesului de Renaștere Națională, care luase avânt în Basarabia anilor ‘90. Prin tot ce întreprinde se dovedește o luptătoare aflată mereu pe baricade și care trăiește o adevărată revelație la vederea (în 1990) meleagurilor românești din dreapta Prutului: “Atunci am văzut Iașul, Suceava, Putna, Moldovița, Sucevița, Voroneț, îmbătându-mă de frumusețea Țării mele și sorbind pe viu Logosul Limbii Române. Tot atunci l-am văzut pe Eminescu într-un mod absolut halucinant. Din cele 3 zile cât urma să fim în Țară, o zi și o noapte ni le-a furat vama. URSS-ul nu căzuse încă, dar «se rupsese» hotarul după Podul de Flori din 6 mai ‘90 și toți voiau să vadă Țara-mamă […] Eram la doi pași de Iași, dar eu aveam sentimentul că ceea ce se vede e doar o mărgioară și că Țara e încă departe, foarte departe. Mă trezii însă brusc, izbită ca de un fulger incandescent. Chiar în fața mea, inundat de o lumină profundă, se avânta spre cer Mihai Eminescu […] Era monumentul lui Mihai Eminescu de lângă Biblioteca Universității Alexandru Ioan Cuza, de la Iași (îl văzusem în Glasul – primul nostru ziar în grafie latină) [...] Așa mi-am regăsit Țara – Țara căreia aparținuse profesorul meu și de întâlnirea cu care, sunt sigură, ne pregătise. Așa a rămas în inima mea Țara: un Eminescu avântat spre cer și inundat de lumină. Altfel zis, Limba Română, în toată verticalitatea ei, scăldată în lumina Luceafărului.”
Urmași demni ai vistiernicului lui Ștefan cel Mare (a se vedea ultimul capitol al cărții), românii basarabeni din neamul Bulat ajung, în condițiile istoriei tragice a mijlocului de veac XX, să suporte enorma presiune a acesteia, materializată în acțiuni distructive ce au culminat cu exilul siberian, căruia i-au căzut victime mii și mii de trăitori pe teritoriul românesc dintre Prut si Nistru, la fel cum li s-a întâmplat și celor din Nordul Bucovinei. Mărturiile culese de autoare și iscusit integrate în textul cărții sunt de o cutremurătoare relevanță, toate dovedind cu prisosință nu numai tragismul situației celor deportați, dar și extraordinara lor forță de rezistență, puterea de neimaginat de a-și continua viața pe acele meleaguri aflate la mii de kilometri de vatra natală și apoi de a se întoarce acasă și a o lua de la capăt. Sunt realități dintr-un scenariu apocaliptic greu de închipuit de către cei care n-au trecut printr-un asemenea calvar.
Lecturând volumul, cititorul devine martorul unor scene uluitoare ce au darul a înveșnici și mai mult memoria protagoniștilor. Iată-l pe “bunelul Sevastian” (din relatarea lui Valeriu Bulat, fiul Profesorului) ajuns din “dvorean” (nobil), arestat, condamnat pe motiv că nu și-a plătit impozitele (deși le achitase) și ieșit din pușcărie cu sănătatea zdruncinată; pe “bunica Maria” (din aceeași relatare), dusă în Siberia și supraviețuind cu gândul la cei dragi rămași acasă, din fotografiile cărora alcătuise un adevărat “iconostas”; pe bunelul Leonaș îngenunchind și sărutând toți copacii din ogradă înainte de a fi deportat; pe bunicii dinspre mamă, care în câteva luni și-au făcut casă în Siberia,  împrejmuind-o apoi cu gard (lucru curios pentru locuitorii din zonă), construindu-și fântână, crescând în anii următori găini și purcei (determinându-i astfel pe localnici și pe cei aduși să se gospodărească și ei), iar la revenirea în Basarabia, luând viața de la capăt; pe tinerii căsătoriți care au scăpat de deportare, ascunzându-se, dar cărora le-a fost luată casa și au fost nevoiți să doarmă luni de zile în pădure;  pe cei care, asemenea Profesorului și soției sale, erau terorizați de faptul că erau urmași de deportați (“descendenți din culaci”) și, care (în cazul celor doi) periodic trebuiau să găzduiască un inspector școlar venit de la raion, timp în care în casă nu trebuiau să existe icoane și nimeni să nu-și facă semnul crucii; pe toți foștii deportați care, la întoarcerea acasă (cei care s-au întors, pentru că mulți n-au mai revenit), nu aveau voie să se instaleze în fostele locuințe; pe tinerii moldoveni condamnați la 20 de ani de detenție pentru tentativă de evadare din lagăr; pe oamenii înfometați pentru că “au fost măturate podurile de toate rezervele de cereale pe care oamenii le aveau din anii precedenți”; pe părinții care erau nevoiți să-și boteze pe ascuns copiii și să-și țină dosite icoanele.
Relatarea despre drumul spre Siberia este una tulburătoare: “Am fost puși în vagoane de vite”, spune Nicolae Bulat, “și adio Școală Pedagogică. În fiecare vagon erau 60-70 de persoane. La geam era rețea de sârmă ghimpată […] Trecând peste șine, acolo, prima dată am văzut copii nou-născuți și aruncați din vagon […] La gara Șadrinsk, regiunea Kurgan, ne așteptau cumpărătorii de robi […] Am fost anunțați că am fost aduși în exil pe vecie și cine va îndrăzni să părăsească locul de aici, va fi judecat la 20 de ani de muncă silnică.”
Este vorba despre destinul unor oameni puși în fața unor situații limită și care s-au salvat doar printr-o extraordinară forță de a-și purta crucea, forță izvorâtă dintr-o credință puternică, din convingerea că nimic nu poate sta în calea adevărului, omeniei, hărniciei și a bunelor intenții, că spiritul de solidaritate la greu trebuie să fie liantul necesar supraviețuirii. Lectura unor asemenea pagini merită a fi făcută în genunchi (măcar simbolic), la lumina unui sfeșnic al recunoștinței. Prin semeni ca aceștia s-a asigurat de-a lungul veacurilor dăinuirea noastră ca popor.
Nu putem încheia aceste modeste considerații pe marginea cărții Eugeniei Bulat fără a spune că volumul este o reușită cronică a destinului basarabean postbelic văzut atât prin ochii autoarei, cât și a celor care i-au fost interlocutori. Arta evocării ține, se știe, de talentul celui care o face și, în cazul de față, cititorul va remarca, suntem siguri, o deosebită forță de coagulare a faptelor trecute prin propriul filtru sentimental. O carte ca aceasta se poate scrie doar dacă autorul are o bogată mobilare interioară, dacă sufletul său vibrează la unison cu cele ale căror destine le evocă și dacă este înzestrat cu harul creației. La Eugenia Bulat sunt întrunite pe deplin toate aceste condiții, ceea ce face ca, de la prima pagină lecturată, cititorul să fie captivat și de fluența povestirii, și de armonia limbajului, și de arta îmbinării episoadelor într-un întreg evocator plin de semnificații, dând cărții dreptul să stea cu cinste pe raftul cel mai de sus al Bibliotecii Istoriei Tragice a Neamului Românesc, alături de atâtea alte apariții editoriale din ultimele decenii.
Adâncă reverență în fața autoarei, pios omagiu pentru profesorul Ștefan Sevastian Bulat și pentru toți înaintașii ori contemporanii săi evocați în paginile acestei cărți!
 
 
Vasile Fluturel, Octombrie, 2021                                                                                        

[1]         “Gramată. Prin prezenta, se confirmă că în data de 06 septembrie anul 2020, domnul ȘTEFAN BULAT, fost învățător de limba română din parohia «Sfântul Ierarh Nicolae», localitatea Sadova, rn. Călărași, pentru merite deosebite pe care domnia sa le-a avut față de Biserica Neamului, în promovaea creștinismului ortodox și a valorilor naționale, a fost decorat post mortem cu înalta Distincție Mitropolitană: «Crucea Mitropoliei Basarabiei pentru mireni» […] + Petru, Arhiepiscop al Chișinăului, Mitropolit al Basarabiei și Exarh al Plaiurilor".

Sursa: Vasile Fluturel, 16 dec. 2021