« Revista ASLRQ
 
Eminescu
 
 
    Tudor Arghezi, în introducerea făcută la volumul "Eminescu - Poe-zii", volum de deschidere al cunoscutei colecții "Biblioteca pentru toți ", afirmă: "A vorbi de poet este ca și cum ai striga într-o peșteră vastă... Nu poate să ajungă vorba până la el, fără să-i supere tăcerea. Numai graiul coardelor ar putea să povestească pe harpă, și să legene, din depărtare, delicata lui singuratecă slavă."
    Istoria culturii, așa cum a interpretat-o Ion Biberi, urmărită în evo-luția ei, a cunoscut alături de epocile de origine ale vieții spirituale, momente și opere semnificând verigi de legătură între perioadele culturale, chezășuind astfel permanența vieții în spirit. În cazul Istoriei culturii românești, un asemenea moment este Momentul Eminescu.
    Născut pe meleaguri moldovene, el se va apleca cu pioșenie asupra folclorului, preluând și împletind cu dibăcie ideile filozofice ale secolului al XIX-lea cu înțelepciunea populară, ridicând astfel, datorită geniului său, poezia românească la nivelul literaturii mondiale.
    Fixată pe aceeași idee, scria Zoe Dumitrescu-Bușulenga: "Literatura populară a fost pentru Eminescu nu numai singura sursă de bucurie nealterată, ci și documentul istoric, actul de stare civilă al poporului său, care-l obliga, așa cum obligă pe orice creator de geniu apartenența la un popor, să-i exprime desăvârșit nu numai aspirațiile, concepția despre lume și fericire, suferințele și bucuriile, dar și limba, expresia nemijlocită a spiritului său."
    Legătura dintre Mihai Eminescu și Geniul românesc este indestructibilă. Spre edificare, îmi permit să-l citez, din nou, pe Ion Biberi: "Cuvântul românesc a făcut să răsune printre armoniile lirice ale culturilor un sunet încă nemaiauzit: acest cuvânt, devenit poezie, a creat o lume nouă și a răsfrânt sufletul unui popor, prin cântecul unor mari personalități creatoare. Geniul românesc, afirmat prin valori populare de mare iradiere și prin numeroși artiști de factură mondială, ca și limba românească, de o neasemuită bogăție de implicații și sonorități, și-au aflat în poezie una din expresiile sale majore. Pe urmele Mioriței, Scrisoarea I și Scrisoarea III, Glossa, Luceafărul, Oda în metru antic, Iar când voi fi pământ... au făcut să răsune în absolut o vastă claviatură poetică."
În magistrala sa lucrare "Istoria literaturii române - de la origini până în prezent", George Călinescu , scoțând în evidență afiliația poetului către rădăcinile care i-au dat seva necesară inspirației sale, menționează: "Credința de până mai deunăzi că Eminescu e un meteor, ieșit din neant, ca un miracol fără nici o legătură cu trecutul, se dovedește falsă. Eminescu e cel mai tradițional poet, absorbind toate elementele, și cele mai mărunte, ale literaturii antecedente. Toate temele lui ies din tradiția românească... "
    Eminescu, prin tot ceea ce a scris, aparține literaturii universale, dar, mai înainte de toate, el aparține literaturii românești. El reprezintă punctul de cotitură, izvorul de poezie la care s-au adăpat și continuă să se adape poeții.
    Eminescu a fost, Eminescu este și Eminescu va fi atât timp cât va exista Limba română.

Adrian Erbiceanu

Sursa: Adrian Erbiceanu, 2019