« Revista ASLRQ
 
 
Poezii de Adrian Botez transpuse în aromâneşte de Dina Cuvata

 
 

SONETLU-A LICHIILJEI DI MALÃMÃ

 

... Oaminji eara –atumtsea – tu erã puh

Azboir di yis – di zbor cu Sãmtul Duh ...

Sh-zurleatsa nu-aurlã tu irnjii

Di ponuri nu da cà lipseashti s-hibã yii ...

 

Creashtitli dishcljidea cu merlji deadun

Shi bana tu loc di-arugã lã u spun

Tu pãhniea-a tserlui furtats s-fãtsea

Chetsarli-n bãserits cãnta shi iurtusea ...

 

Vigljea Hristolu cu oaminji la zaifeti

Dit agrãshturi stealili lã ura ti gaireti

Sh-cheatrafiljlji – riganji shi vãsiloanji

 

Crishtea pit agãrli birichitloanji ...

... Iu-i pirmiflu – ghurdanea ti ciudii?

u-nğrãpsirã itsrãlji – shi-i „zurleadzã yii“ ...

 

 

SONETLU-A MEÙ

 

Dipriunã bãnedz tu-unã ãnyeari

Zodiili ãnji es tu pàlnji – ca bishits:

Tsi-i ti voi cavrac shi dureari

La io-i halat dit steali – ca di biligits.

 

A tãtserlor sirini lã daù numã mini

Dzadzlji sh-fac cuiburi tu tãtsearea-a meauùã

Arterili-a videalãljei stringu struni

Pi frãmtea-a capitlor arsi-n Crin shi Neauùã.

 

Escu patrida-a asãmtsariljei

Escu nishtearea dit arãeatsã:

Voi li tãljeats iatsãli-a ducheariljei –

 

Escu liturghiea-atsea ti buneatsã

... Nu vã ved: escu Orbu – sirin shi sãmtu

Bileam sh-ma multu – hiù Unlu Zbor plãmtu.

 

 

LJ-DISCULTSAI IERNJILJI TUTS...

 

Lj-discultsai iernjilji tuts – di ni-apustuseari

Altu-nvets lã ded, ehei, bolluchi-ahãntã:

Di tora ti daima sh-mash ti shideari

Sh-deapoa dintsãlji tu nimureari sh-plãntã.

 

Va s-hearbã ti cãrliseari universlu.

Aushlji dzadz va shi-arucã – scheleti.

Di tora-nclo altã turlii-a-l duc verslu

Cãt sã-nveascã dumnidzadzlji tu cupleti.

 

Anda-a s-vãzeascã fãr di carni tihea

Pricea-a iernjilor va mi mãtreascã mini:

Shunitsã dit soni – va s-hibã sãhãrichea:

 

'L-fatsi mãshcãturã duhlu-avdzãt di cãni ...

... Pulbiri s-fac shi sãmtsãlji shi guleatslji:

Va s-facã riganji iernjilji – ti litanii psaltsãlji ...

 

       Armãnipseari: Dina Cuvata, din Scopje, R. Macedonia


Sursa: Adrian Botez, 2016